Sökning Styrelse 17/18

Hej!
Vad fantastiskt roligt att du tänker söka till Gen!us styrelse 17/18. Ansökningsperioden är 20/3 – 9/4. På medlemsmötet den 26/4 kommer den nya styrelsen att tillsättas.
Vi söker 9 personer till styrelsen.

 

Ordförande: Som ordförande har du det yttersta ansvaret för föreningen. Arbetsuppgifter består i bland annat att hålla i möten, ansvara för dagordningen och se till att föreningen arbetar enligt föreningens syfte. Ordförandens mål är att bidra till och arbeta för en god gruppdynamik. Hen stöttar styrelseledamöterna i deras arbeten.

 

Vice ordförande: Som vice ordförande agerar du som ordförandes högra hand. Om ordförande är borta så är det du som har hand om veckomötena. Som vice ordförande har man möjlighet att sätta sin egen prägel på posten då man har mycket fria tyglar.

 

– Kassör: Som kassör innebär att du har hand om föreningens ekonomi. Detta betyder att du har hand om bland annat bokföringen samt har koll på inköp inom föreningen. Är du strukturerad och har ett intresse för ekonomi så är den här posten perfekt för dig. Tidigare erfarenheter är inte nödvändigt utan viktigast är en god inlärningsförmåga.

 

– Sociala medier: Som ansvarig för sociala medier styr du bland annat Instagram och Facebook. Arbetsuppgifter består i att bland annat marknadsföra och dela Gen!us event samt även inlägg som du anser är relevanta för Gen!us medlemmar.

 

– Eventansvarig: I posten som eventansvarig ansvarar du för att anordna event tillsammans med ditt utskott. Arbetet som eventansvarig innebär att du har huvudansvaret vid planerandet och genomförandet av event. Under förra året anordnades genusfikor, kreativ workshop, sittningar, pub och mycket mer. Är du intresserad av att arbeta och leda en grupp samt anordna lärorika och roliga event? Tveka inte att söka.

 

– Workshop (x2): Gen!us arbetar utbildande genom att erbjuda workshops och föreläsningar för andra föreningar på Liu. Som ansvarig för workshops är det ni som bokar in möten, planerar terminens kommande workshops och ansvarar för det praktiska. Tidigare år har vi haft workshops och föreläsningar med StuFF och LinTeks fadderister, med LiUs faddrar, med Maskinteknologsektionens medlemmar och mycket mer. Ni kommer sedan att ha ett workshop-team där ni tillsammans lägger fram material och håller i föreläsningarna.

 

– Tryck och PR: Som tryck och PR- ansvarig har du som uppgift att skapa snygga grafiska material till föreningen. Marknadsföringen består av flyers, posters samt fixa originella bilder på facebook och andra grafiska uppdrag. Är du kreativ och har viss erfarenhet av Photoshop, InDesign och Illustrator eller liknande program så passar den här posten dig perfekt.

 

– Norrköpingsutskottansvarig: Som Norrköpingsutskottansvarig är du representant för Gen!us i Norrköping. Du har ansvar för ett utskott som befinner sig i Norrköping och kommer att vara kontakten mellan styrelsen och utskottet. Du ser till att arbetet i Norrköping sker i linje med föreningens syfte. Du genomför och planerar bland annat event i Norrköping.

 

***

 

Hey!

So fantastic that you want to be a member of the board. The application period is 20/3 – 9/4. At the member meeting on 26/4, the new board will be selected. We are looking for nine people to be a part of the board.

 

– President of the board: As the president, you will have responsibility for the association. Duties consist of being in charge of the weekly meetings, be responsible for the agenda and to ensure that the association is working according to the association’s purpose. The president’s goal is to contribute to and work for a good group dynamics. She/He supports the other board members in their work.

 

– Vice president of the board: As the vice president, you’re acting as the president’s right hand. You replace the president if she/he is absence. As vice president, you have the opportunity to put your own stamp on the position because you have a lot of free rein.

 

– Treasurer: As the treasurer, you have the responsibility for the association’s economy. This entails the ongoing bookkeeping and the purchases within the association. If you are organized and have an interest in economy, then this is the perfect position for you. Previous experience is not necessary, but most important is a good learning ability.

 

– Social Media: As head of social media, you are in control of Instagram and Facebook. Duties consist of market and share Gen!us events and share posts that you find relevant for Gen!us members.

 

-The head of activities: This position is responsible for organizing events with the help of your committee. This means that you have the main responsibility for the planning and implementations of the events. During last year, we organized genusfikor, creative workshops, dinner parties, pub and much more. Are you interested to work and lead a group and organize educational and fun events? Do not hesitate to apply.

 

– Workshop (x2) : Gen!us educational work consist of offering workshops and lecture to other associations at LiU. As the head of workshops, you are responsible for booking appointments, plan upcoming workshops and other practical duties. Previous years we have had workshops and lectures for StuFF and Linteks fadderister, for LiU’s faddrar, for members from the Mechanical Engineering program and many more. You will have a workshops team that you will work with regarding submit materials and holding lectures.

 

-Press and PR: As head of press and PR, your tasks consist of creating stylish graphical materials for the association. The promotion consists of flyers, posters and to create original photos/headers for Facebook and other graphical tasks. Are you creative and have some experience with Photoshop, InDesing and Illustrator or similar programs then this position is perfect for you.

 

-Norrköping committee responsible: As the head of the committee in Norrköping you are a representative of Gen!us in Norrköping. You are responsible for a committee that is in Norrköping and will be the contact between the board and the committee. You make sure the work in Norrköping works towards the association’s purpose. You plan and implement events in Norrköping.